Duettezz a Suliválasztóval!

Van már "álomsulid"?

Ha van, játssz a Suliválasztóval!

Duettezz velünk a TikTokon! Mutasd meg, ahogyan bekarikázod az Álomsulidat a Suliválasztó katalógusban! Keresd a @sulivalaszto-t!

A nyereményjátékban való részvétel szülői regisztrációhoz kötött. A regisztráció a szülő e-mail fiókjából a jatek@sulivalaszto.hu címre küldött regisztrációs e-mail révén történik, amelyben a következő adatok megadása szükséges: a szülő neve, a szülő telefonszáma, a gyermek neve, a Duettező TikTok fiók neve. A nyereménysorsolásban csak azok vehetnek részt, akik a regisztrációs e-mailt elküldték!

A nyeremények:
1 db Skullcandy fejhallgató
1 db PRÉMIUM magyar-matematika felvételi előkészítő kurzus a Webkurzus jóvoltából (www.webkurzus.hu)
1 db CSAK A DUMA! Szöveges feladatokra specializált kurzus a Matekmentor jóvoltából (www.matekmentor.hu)
5 db Típushibakereső online teszt a matematika felvételihez a Matekmentor jóvoltából (www.matekmentor.hu)
25 db ajándékutalvány a Tejmadár gasztrotérbe

Sorsolás: 2023. november 17.

További részletek az Álomsuli játékszabályzatában.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Játékszabályzat az Álomsuli játékhoz

 1. A Játék szervezője
  A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék vagy Nyereményjáték) szervezője a Ridikül Magazin Kft., a Suliválasztó katalógus kiadója.
 2. A Játékban részt vevő személyek
  A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 18 éven felüli szülő (a továbbiakban: „Játékos”), kivéve a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
  A Játékban az a Játékos vehet részt, aki a jatek@sulivalaszto.hu e-mail címre küldött e-maillel regisztrál. A regisztrációs e-mailben kötelezően meg kell adni az alábbi adatokat: a szülő neve, a szülő telefonszáma, a gyermek neve, a Duettező TikTok fiók neve.
 3. A Játék időtartama
  A játék 2023. október 17. 10:00 órától – 2023. november 15. 23:59 óráig tart. A sorsolás ideje: 2023. november 17.
  Az eredményhirdetésre a sorsolás időpontját követően kerül sor a Suliválasztó Facebook oldalán ((https://www.facebook.com/sulivalaszto)
  A jelen Játékszabályzat a nyereményjáték ideje alatt folyamatosan elérhető a www.sulivalaszto.hu weboldalon. A Játékot a Szervező az érintettek fenti Facebook oldalon történő egyidejű tájékoztatása mellett bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.
 4. A Játék leírása

  Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, fel kell töltenie a Suliválasztó Tiktok oldalára egy olyan videót, amin a gyermek a Suliválasztó katalógusban bekarikázza annak az iskolának a nevét, amelyikben szívesen tanulna tovább. Ezt Duettezés formájában kell megvalósítani!

 5. Nyeremények
  A Játékban részt vevők között a Szervezők az alábbi nyereményeket sorsolják ki:
  1 db Skullcandy típusú fejhallgató
  1 db Prémium magyar-matematika felvételi előkészítő kurzus a Webkurzus online tanfolyamaira;
  1 db „Csak a duma! Szöveges feladatokra specializált matematika kurzus a Matekmentor online tanfolyamára;
  5 db „Típushiba kereső a matematika felvételihez online teszt” a Webkurzustól;
  25 db utalvány, amely a Tejmadár gasztrotérben váltható be (1062 Budapest, Westend földszint, Váci út 1-3.)

 6. Sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremények átadása

6.1. A Szervezők nyerteseket sorsolás útján döntik el, 3 fős sorsolási bizottság előtt. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.
6.2. A nyerteseket a Szervezők azon az e-mail címen értesítik, amelyről a regisztráció érkezett.
6.3. A Szervezők minden nyertessel egyeztetnek a nyeremény átvételére illetve igénybe vételére vonatkozóan.
6.4 A Szervezők vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyeremény nem ruházható át másra és készpénzre nem váltható.
6.5. Amennyiben a 6.2 pont szerinti e-mailre a Játékos 7 munkanapon belül nem reagál a kért kapcsolatfelvételre, úgy elveszti jogosultságát a Nyeremény átvételére. A Szervezők a Nyeremények átadásáig kizárhatják a Játékból a Játékost abban az esetben, ha a Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes adatai nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

 1. A Játékból történő kizárás kritériumai
  A Szervezők által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek – így a sorsolásban való részvételre nem lesznek jogosultak – azok, akikre igaz az alább meghatározott feltételek bármelyike: kizárásra kerülnek azok, akik• bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy• bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,• sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a játékban,• beérkezett hozzászólás obszcén, trágár tartalommal vagy bármely okból kifogásolható (így különösen mások személyéhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú stb.). Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól.

  8. Adatvédelem
  A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők, mint Adatkezelők, illetve, mint adatfeldolgozók a megadott személyes adatait [keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, cím (csak a város megjelölésével), telefonszám online felületeken használják. Játékos tudatában van az Info. törvényben biztosított jogainak, így a) bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását az alábbi elérhetőségen: Ridikül magazin Kft., 1034 Budapest, Bécsi út 163. II/10.

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervezők írásban közlik az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szervezők tájékoztatják az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. c) A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat az Info. tv-ben foglalt feltételek szerint. d) A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keressék meg őt a Szervezők vagy annak megbízottjai, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével: Ridikül magazin Kft., 1034 Budapest, Bécsi út 163. II/10.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. Amennyiben a Szervezők az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban nem adják meg a tájékoztatást a Játékos részére, valamint ha személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a Szervezők a Résztvevő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 25 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Résztvevő jogosult jogorvoslattal élni. A személyes adatok kezelésével összefüggő panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu A megadott adatok kezelését a Szervezők végzik (Ridikül magazin Kft., 1034 Budapest, Bécsi út 163. II/10.

A Játékosok kijelentik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult. A Szervezők, szavatolják, hogy az adatkezelés és -feldolgozás mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervezők kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket hozzájáruló nyilatkozattal kell megerősíteniük.

A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervezők, sem az Adatkezelők, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására.

A Játék nem a Facebook vagy a TikTok szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban sem a Facebook sem a Tiktok sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőknek, és nem a Facebooknak vagy a Tiktoknak adják meg.

Az Adatfeldolgozók gondoskodnak az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesznek azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Az adatokat csak a Szervező, illetve az esetleges Lebonyolító jogosult megismerni. A Szervező lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy a Játékosról nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését is. Hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Játékos úgy dönt, hogy a nyilatkozatát visszavonja, ebben az esetben a résztvevő nevét és minden személyes adatát a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény (továbbiakban tv.) 6. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból a Szervezők haladéktalanul törölni fogják. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervezők tájékoztatják a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat

9. Felelősség

A Szervezők kizárják a felelősségüket a Játékban való részvételhez szükséges weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható. A weboldalnak a játékszervezést befolyásoló, a Játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis major-nak minősülnek, melyekre a Szervezőknek nincsen ráhatásuk. A Szervezők kizárnak minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

10. Egyéb
A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervezők döntését fogadják el irányadónak. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot jelen Játékszabályzat módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan. Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervezők döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Budapest, 2023.10.13.